Настоящата Декларация за поверителност обяснява как личните данни („Данни“), предоставени от Вас на — и събрани от — IVECO SpA („ние“, „нас“, „нашата” или „Дружеството”) чрез тази интернет страница, ще бъдат обработвани в съответствие с приложимите нормативни законови и подзаконови актове. Ние се ангажираме да защитаваме и зачитаме личните Ви данни.

1. КАК ПОЛУЧАВАМЕ ДАННИ

Данните, които могат да се събират, обработват и съхраняват, са следните:

Обикновено такива данни ни предоставяте Вие, но в някои случаи можем да събираме данни за Вас от трета страна или от публични регистри. Ние защитаваме данните, получени от тези трети страни, в съответствие с практиките, описани в настоящата Декларация за поверителност..

2. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ДАННИТЕ

Събраните данни могат да бъдат обработвани от нас за следните цели:

Данните се събират и обработват въз основа на договора и на нашия изричен и легитимен интерес за обработката по точки (i) и (ii) и при Ваше изрично съгласие за маркетинговите цели, описани в (iii) и (iv). Моля имайте предвид, че ако сте дали съгласието си, можете да го оттеглите по всяко време.

Данните могат да се обработват по електронен път в рамките на информационните системи и ръчно, на хартиен носител. Данните ще бъдат обработвани и съхранявани за целия им жизнен цикъл, като се гарантира тяхната сигурност и поверителност в съответствие с принципите на справедливост, законосъобразност и прозрачност и в съответствие с разпоредбите на приложимите законови и подзаконови актове.

3. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ

Подаването на данни никога не е задължително. Все пак непредоставянето на данни, които са необходими за предоставяне на услуга или продукт и които са означени като задължителни, може да ни попречи да предоставим необходимата услуга или продукт или да доведе до неоптимално предоставяне на необходимата услуга или продукт. От друга страна, ако не предоставите данни, чието предоставяне е означено като незадължително, ще Ви позволим да получите достъп до услугата или да получите продукта във всеки случай.

4. КАК СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние сме част от CNH Industrial Group, световен лидер в сектора на капиталовите стоки. Данните могат да бъдат споделяни и съобщавани на нашите дъщерни дружества и филиали на CNH Industrial Group, доверени външни лица, доставчици на услуги, упълномощени търговски представители и дистрибутори и бизнес партньори със седалище в Европейския съюз и извън него, които са обвързани със специални договорни задължения и могат да използват данните единствено за изпълнението на посочените по-горе цели.

Определени данни може да бъдат съобщени на трети лица, за да се спазят законовите задължения, за оперативни цели и за поддържане на нашата и на CNH Industrial Group сигурност, за защита на нашите и на CNH Industrial Group права или имущество, в отговор на искания на публични органи или за упражняване на правата ни пред съдебните органи.

5. КАК ПРЕХВЪРЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

За да извършваме описаните подробно по-горе дейности по обработка на данни, ние може да прехвърляме данни в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), което включва съхраняването на такива данни в цифрови или физически бази данни, управлявани от структури, действащи от наше име. Управлението на бази данни и обработката на данни са ограничени до целите на обработката и се извършват съгласно приложимите законови и подзаконови разпоредби за защита на данните.

В случай че данните се прехвърлят извън ЕИП, Дружеството ще използва всички подходящи договорни мерки, за да гарантира адекватна защита на данните, включително — наред с други – споразумения, базирани на приетите от Европейската комисия стандартни клаузи за защита на данните, приложими към прехвърлянето на лични данни извън ЕИП.

6. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние поддържаме данните в нашите системи и архиви толкова дълго, колкото е необходимо, за да преследваме целите, описани в настоящата Декларация за поверителност, като се вземат предвид, когато е приложимо, правни и договорни изисквания.

Когато данните вече не са необходими за целите, за които се обработват, същите се изтриват или съхраняват във форма, която не позволява идентифицирането на субектите на данни, при условие че не сме законно задължени или ни е позволено да съхраняваме такива данни. Може да продължим да съхраняваме данни за по-дълъг период, колкото е необходимо, за да защитим интересите, свързани с потенциалната отговорност по отношение на предоставянето на услугите или продуктите, или обработката на данни.

Данните, обработвани за маркетингови цели, ще бъдат запазени, докато не оттеглите Вашето съгласие и във всеки случай в съответствие с гореспоменатите принципи и указанията, предоставени от съответните институции за защита на личните данни в това отношение.

7. АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ

IVECO S.p.A., със седалище в Via Puglia 35, 10156, Торино, Италия, е администраторът на данните, които събира, обработва и съхранява в рамките на настоящата Декларация за поверителност.

8. ВАШИТЕ ПРАВА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ВАШИТЕ ДАННИ

Можете да упражнявате правата си, определени от приложимите законови и подзаконови разпоредби, сред които:

Можете да упражнявате посочените по-горе права, като се свържете с нас, както следва:

Ако ни изпратите искане, може да се наложи да получим допълнителна лична информация от Вас, за да удостоверим самоличността Ви и да се свържем с Вас, ако е необходимо. Тази информация, заедно с други данни, които вече сме задържали, ще бъде обработена, за да отговорим на Вашето искане, както се изисква от приложимото законодателство. Когато е необходимо, определена информация може да бъде прехвърлена на други дружества във или извън CNH Industrial Group, които действат като лица, обработващи Вашите данни, за да удовлетворят искането Ви. Вашите данни ще бъдат обработени за необходимия период от време за оценка и обработка на Вашата заявка, след което тези данни ще бъдат архивирани за подходящ период от време, предоставяйки ни възможност да докажем, че заявката е била обработена правилно и своевременно.

9. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Декларация за поверителност бе актуализирана през м. май 2018 г. Запазваме правото си да променяме или актуализираме Декларацията за поверителност периодично, за да отразим променящите се законови изисквания или дейностите ни по обработката. Ще публикуваме всяка актуализация на този уебсайт, като тя ще бъде в сила от датата на публикуването. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате настоящата Декларация за поверителност, за да научите как защитаваме Вашите данни.